L’Ajuntament de Cunit va signar en 2022 un contracte amb l’empresa PreZero per la gestió dels residus de la localitat. Malgrat l’existència de EcoBP, una empresa públic-privada gestionada pel Consell Comarcal del Baix Penedès i que ofereix el mateix servei a deu localitats de la comarca entre les quals es troba per exemple El Vendrell.

Veient els problemes provocats que han portat a retardar dos anys la implantació del nou servei i l’ineficaç fins ara del mateix ja que els carrers de Cunit continuen sent un abocador, la decisió de contractar a PreZero en lloc d’utilitzar el servei públic comarcal existent suscita dubtes sobre les veritables motivacions darrere d’aquesta elecció. Per què l’Ajuntament de Cunit va decidir prescindir d’un servei públic ja establert i aparentment funcional en favor d’una empresa privada?

En primer lloc, la transparència en la presa de decisions és crucial en l’administració pública. L’elecció de PreZero, una empresa privada, hauria d’estar recolzada per raons sòlides i explicades clarament als ciutadans. Fins al moment, no hi ha hagut un aclariment detallat per part de l’Ajuntament de Cunit que justifiqui aquesta preferència. Els contribuents mereixem saber per què es va optar per una solució privada quan existeix una alternativa pública, que ja serveix a altres localitats de la comarca de manera efectiva.

Un altre aspecte crucial a considerar és el cost. És PreZero una opció més econòmica per als ciutadans de Cunit? Si és així, en quina mesura? I si no ho és, quins beneficis addicionals ofereix que justifiquin una despesa major? L’administració pública té la responsabilitat de gestionar els recursos de la manera més eficient possible, assegurant que els fons s’utilitzin en benefici directe de la comunitat.

L’ús d’una empresa públic-privada per a la gestió de residus pot oferir diversos avantatges, com una major rendició de comptes i un enfocament en el benestar comunitari en lloc del lucre. En desviar recursos cap a una empresa privada, es corre el risc de prioritzar els beneficis econòmics d’aquesta empresa sobre les necessitats dels residents. La gestió pública, d’altra banda, sol estar més alineada amb els interessos dels ciutadans i pot oferir una major estabilitat en termes d’ocupació i qualitat del servei.

A més, està el tema de la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental. Les empreses públiques o públic-privades sovint tenen un mandat més clar per a adherir-se a estàndards ambientals rigorosos i promoure pràctiques sostenibles. És essencial avaluar si PreZero compleix amb aquests estàndards i com es compara el seu historial ambiental amb el de l’empresa comarcal. Els ciutadans de Cunit mereixem saber si aquesta empresa gestionarà els seus residus d’una manera que no sols sigui eficient, sinó també respectuosa amb el medi ambient.

Finalment, aquesta decisió pot tenir implicacions polítiques i comunitàries significatives. L’elecció d’una empresa privada pot ser entesa com una falta de suport a les iniciatives regionals i a la cooperació intermunicipal, la qual cosa és vital per al desenvolupament cohesiu de la comarca del Baix Penedès. Fomentar la col·laboració entre municipis no sols enforteix les relacions intercomunitàries, sinó que també pot portar a solucions més innovadores i efectives per a problemes comuns.

En resum, la decisió de l’Ajuntament de Cunit de contractar a Prezero per a la gestió de residus, en lloc d’utilitzar el servei públic-comarcal, planteja serioses preguntes sobre transparència, costos, eficiència i compromís amb els serveis públics. És fonamental que l’Ajuntament expliqui clarament les raons que van haver darrere d’aquesta decisió i demostri com beneficiarà a la comunitat. Els residents de Cunit mereixem una gestió de residus que sigui transparent, eficient, sostenible i que doni suport al benestar de tota la comarca del Baix Penedès.